Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Olsztynie istnieje od 1956 roku. Organizacja, której członkami są poszczególni pszczelarze, działa poprzez swoje terenowe koła pszczelarzy (aktualnie 34 koła grupujące 1700 pszczelarzy posiadających ok. 70 tys. rodzin pszczelich) obejmujące swym zasięgiem ponad 70% obszaru województwa warmińsko-mazurskiego (jedno koło tworzą pszczelarze zamieszkujący poza obszarem województwa).

Najważniejszym kierunkiem działalności prowadzonej zarówno w poszczególnych kołach jak i na szczeblu wojewódzkim jest:

  • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wszystkich pszczelarzy
  • podnoszenie kwalifikacji osób zainteresowanych uzyskiwaniem zawodowych tytułów kwalifikacyjnych robotnik pszczelarz oraz mistrz pszczelarz.